Intergas HReco 30 CW4 storing en oplossingen

Problemen met de Intergas HReco 30 CW4 cv-ketel? Wij helpen je de storing op te lossen.

 

Intergas HReco 30 CW4: Veel voorkomende storingen

De Intergas HReco 30 CW4 ‌is een populaire keuze voor veel huishoudens vanwege zijn betrouwbaarheid en efficiëntie. Echter, net zoals ⁢bij elk ander apparaat, kunnen er storingen optreden die het⁢ gebruik⁢ van‌ de intergas cv-ketel kunnen beïnvloeden. Enkele veelvoorkomende problemen zijn: een defecte thermostaat, een⁢ verstopte condensafvoer of een probleem met ⁢de waterdruk. Gelukkig zijn‍ er ‌voor de meeste storingen eenvoudige oplossingen die u zelf kunt uitvoeren.

Oplossingen voor veelvoorkomende​ storingen:

 • Controleer de thermostaat en vervang deze indien nodig.
 • Reinig⁤ regelmatig ​de condensafvoer om verstoppingen te voorkomen.
 • Controleer de waterdruk en vul ‍het systeem bij als de druk‌ te laag is.

Mocht u⁤ er zelf niet ‍uitkomen, dan is het ⁢raadzaam om een ⁣erkende monteur in te schakelen die het probleem snel en vakkundig kan ​oplossen.‌ Zo bent u ‌verzekerd van een veilig en optimaal functionerende intergas ketel zonder storing.

Opslagproblemen ​met de Intergas HReco ⁢30 CW4

Als u in het bezit ​bent‍ van een Intergas​ HReco⁤ 30 CW4 ketel, kan het​ voorkomen⁤ dat u te maken⁣ krijgt met opslagproblemen. Deze problemen kunnen variëren van een ⁤storing in het display tot het​ niet‍ goed ‍functioneren van de ketel. Een​ veelvoorkomende storing is​ bijvoorbeeld de E5 ‍storing, die aangeeft dat de ketel⁣ zijn⁤ warmte niet goed kwijt⁤ kan. Dit kan veroorzaakt worden ⁤door een verstopte warmtewisselaar of een defecte pomp.⁣

Om deze problemen op te lossen, ⁤kunt u een aantal⁣ stappen ondernemen:

 • Controleer allereerst of⁢ het display⁢ van de ketel ⁢een foutcode⁢ aangeeft en raadpleeg de‍ handleiding voor de betekenis van deze storingscode. Bijvoorbeeld storingscode 1 geeft, storingscode 2, storingscode 3, etc.
 • Controleer vervolgens of de ⁤ketel voldoende waterdruk heeft en vul deze indien nodig ​bij.
 • Maak de warmtewisselaar schoon of vervang deze als⁤ deze ⁢verstopt is.
 • Controleer of de pomp nog ‍goed werkt en vervang deze indien nodig.

Mocht u er⁢ zelf niet uitkomen, neem dan contact op met een⁤ erkende installateur ‍voor ​professionele hulp bij het oplossen van de opslagproblemen van uw Intergas​ HReco 30 CW4 ketel.

Mogelijke Oorzaken⁣ van Storingsproblemen

Er zijn verschillende factoren die⁢ kunnen bijdragen aan storingen ‌in‍ de Intergas HReco 30 CW4 ketel.‍ Een​ veelvoorkomende ⁢oorzaak ⁣is een verstopte of vervuilde warmtewisselaar. Dit​ kan leiden tot ⁢een⁤ verminderde warmteoverdracht en uiteindelijk tot oververhitting en het uitschakelen ⁣van de ketel. Een andere⁣ mogelijke oorzaak⁢ is een ​defecte ontsteking of vlamdetectie, wat ervoor⁢ kan zorgen ​dat de ketel niet opstart‍ of ‌uitvalt ‌tijdens het gebruik.

kunnen onder meer zijn:

 • Verstopte of ‍vervuilde warmtewisselaar
 • Defecte ontsteking ‍of vlamdetectie
 • Lekkage in het systeem
 • Problemen met ‍de waterdruk
 • Versleten⁢ of defecte⁢ onderdelen

Het is belangrijk om⁣ bij‍ storingsproblemen snel te handelen en de ketel niet onnodig te laten draaien om verdere schade ​te ​voorkomen. Raadpleeg de handleiding voor het oplossen⁣ van ⁤problemen of⁣ neem⁣ contact op met een erkende monteur voor hulp ‌bij het identificeren⁢ en oplossen van⁢ het probleem. Regelmatig onderhoud kan ook⁣ helpen om veelvoorkomende⁢ oorzaken van storingen​ te ⁣voorkomen.

Oplossingen voor⁣ de ⁢Intergas ​HReco 30 CW4

Heeft u ‍een storing ​met‍ uw Intergas HReco 30 CW4 ketel? ‌Geen‍ zorgen, er zijn ⁢meerdere oplossingen mogelijk die u ⁤zelf kunt proberen voordat u een monteur inschakelt. Hieronder vindt u een⁢ aantal veelvoorkomende problemen en de bijbehorende oplossingen.

 • Geen warm ‌water: ​ Controleer of de waterdruk ‍in de ketel voldoende is. Als de druk in de ketel te laag is, kunt ⁣u deze zelf‍ bijvullen tot de gewenste ⁤waarde. Als⁢ dit het‍ probleem ⁢niet oplost, kan het‍ zijn dat‌ de driewegklep defect⁢ is en vervangen moet worden.
 • Geen verwarming: Controleer​ of ​de ⁢thermostaat juist is ingesteld⁢ en of alle radiatorkranen ⁤openstaan. Als dit⁢ in orde is, kan het probleem liggen bij de pomp ⁣of het expansievat. Raadpleeg de handleiding voor instructies om ⁢deze‌ onderdelen te controleren en eventueel te resetten.
 • Storingcode: ‌ Als de ketel een storingcode weergeeft, raadpleeg dan de ‌handleiding om te achterhalen wat de code betekent. Veelvoorkomende storingcodes⁤ voor de Intergas ‌HReco ⁣30 CW4 zijn bijvoorbeeld⁣ E2 (temperatuursensor defect) of E4 (ventilatorstoring). ⁣Voor sommige⁢ storingcodes kunt u zelf de resetknop indrukken om ⁢het ⁣probleem op te lossen.

Mocht‍ u ⁢er zelf niet‍ uitkomen, aarzel dan niet om contact op⁣ te nemen met een ​erkende Intergas-monteur. Zij kunnen de ketel grondig ‌inspecteren en indien​ nodig onderdelen ⁤vervangen om uw ketel weer ⁤optimaal te laten functioneren.

Onderhoudstips om⁢ Storingen te Voorkomen

Het onderhouden van uw Intergas HReco 30 CW4 ketel is essentieel om ervoor⁤ te zorgen dat deze⁤ naar⁣ behoren ‌blijft werken en om storingen te voorkomen. Door regelmatig⁢ onderhoud uit te voeren, kunt u ervoor zorgen dat uw⁢ ketel efficiënt blijft werken en zijn ⁤levensduur‌ verlengt. Hier ‍zijn enkele ‌tips om uw​ ketel in topconditie te houden:

 • Jaarlijks onderhoud: Laat uw‌ ketel elk jaar door een erkende monteur​ controleren en onderhouden. Zij ‌kunnen eventuele problemen⁤ vroegtijdig detecteren en ‍verhelpen.
 • Schoonmaken: Zorg ervoor dat ‍de omgeving ​rondom de ketel schoon en vrij van ⁣stof is. Dit helpt om ​de ⁢luchtstroom ​naar de ketel te verbeteren en voorkomt‍ oververhitting.
 • Waterdruk controleren: Controleer regelmatig de waterdruk op het display van uw‌ ketel. De ⁤ideale waterdruk ligt tussen de 1,5 en 2 bar. Als de druk te laag is, kunt​ u deze zelf bijvullen met behulp van ​de ⁣vulkraan.

Naast regelmatig onderhoud zijn er ‌ook een​ aantal dingen die u⁢ zelf kunt doen om storingen⁤ te ⁢voorkomen. ‍Hier zijn enkele eenvoudige tips die​ u zelf uit kunt voeren:

 • Thermostaat: ‍Controleer of⁣ uw thermostaat‌ goed werkt. Een defecte thermostaat kan ervoor⁣ zorgen​ dat uw ​ketel ⁤niet goed werkt.
 • Radiatoren ontluchten: Lucht ⁣in uw radiatoren (of lucht in de installatie) kan ervoor zorgen dat uw verwarmingssysteem niet effectief werkt. Ontlucht uw⁣ radiatoren daarom minstens één keer per jaar.
 • Resetten: ​Als uw​ ketel een storing aangeeft, ⁣probeer ‌dan de ketel te resetten door de ​resetknop enkele seconden‌ ingedrukt te houden. Soms kan dit een eenvoudig te ‍verhelpen probleem oplossen.

Professionele Hulp bij Storingen ‍van uw Intergas HReco ⁤30 CW4

Wanneer uw Intergas HReco 30 CW4 ketel een​ storing heeft, kan dit ‌voor⁢ veel overlast ​zorgen. Gelukkig zijn er ‌diverse oplossingen om de storing te ​verhelpen. Allereerst is⁣ het⁢ belangrijk om de foutcode op het display van de​ ketel te noteren. ⁣Deze code⁣ geeft ⁣aan wat​ het probleem is en kan u helpen ⁤om de juiste stappen te ondernemen. ⁢Veelvoorkomende foutcodes zijn bijvoorbeeld E01, wat duidt ‍op ‍een probleem met de​ ontsteking,‍ of E02, wat wijst op een ‍probleem met de warmtewisselaar.

 • Controleer of ‍de gaskraan open staat en of er voldoende ⁢gasdruk is.
 • Kijk of de waterdruk in de ‍ketel tussen‌ de 1,5 en‍ 2 bar ⁢is, zo niet vul dan⁢ het systeem bij.
 • Reset de ketel door ‌de resetknop in te drukken en houd‍ deze enkele seconden⁢ vast.
 • Schakel indien nodig de stroom van‍ de‍ ketel uit​ en weer in om de ketel te resetten.

Mocht de storing niet‌ verholpen zijn ⁣met bovenstaande stappen, dan is het verstandig​ om⁣ professionele ⁢hulp in ⁢te schakelen. Een gecertificeerd ‌monteur kan het probleem snel⁣ en vakkundig voor u oplossen. Zo voorkomt u ​onnodige beschadigingen aan uw ketel en‍ zorgt u ervoor dat uw ketel ‍weer optimaal functioneert.

5/5 - (3 stemmen)

Door fast5