Remeha Calenta 40L CW6 storing en oplossingen

De Remeha Calenta 40L CW6 is een goede cv ketel maar zoals elke verarmingsketel kan die wel eens storingen geven of niet meer goed werken. In dit artikel bespreken veel voorkomende storingen en hoe je ze op kunt lossen.

Remeha Calenta ‍40L CW6: veelvoorkomende storingen

De Remeha Calenta 40L CW6 staat bekend als een betrouwbare en‌ efficiënte CV-ketel. Echter, net als elk ander apparaat kan ook deze ketel te maken krijgen met enkele veelvoorkomende storingen. Een van de meest voorkomende problemen is de⁣ storingscode E36, wat duidt op een probleem met de‍ waterdruk. Vaak is de oplossing simpel: het ⁣bijvullen van ​het systeem. Een andere⁣ veelvoorkomende storing is‍ de code E09, wat betekent dat⁤ de ⁣ionisatiestroom wordt onderbroken. ⁤Dit kan het gevolg zijn​ van een defecte bougie of ionisatiepen, ‌maar kan ook wijzen op een vervuilde brander.

Hieronder volgt een overzicht van enkele‌ veelvoorkomende storingen en hun mogelijke oplossingen:

 • Storingscode E36 – Controleer de waterdruk en‍ vul het systeem bij indien nodig.
 • Storingscode E09 – Controleer de bougie ⁤en de ionisatiepen en vervang deze indien defect.
 • Storingscode E05 ‌ – Dit wijst op een oververhitte warmtewisselaar. Kijk of de pomp correct functioneert ‌of dat er een‌ doorstroombeperking is.
 • Storingscode E60 – Dit duidt op een probleem⁣ met de ventilator. Controleer ​of de ventilator vrij kan draaien en niet geblokkeerd wordt.

Het ⁢is altijd aan te raden om bij aanhoudende problemen contact op te nemen met een erkende monteur.

Oorzaken van storingen bij de Remeha Calenta 40L CW6

De ⁣Remeha Calenta 40L CW6 is een hoogwaardige cv-ketel die bekend staat om zijn betrouwbaarheid en efficiëntie. Echter, ⁢net als elk ander apparaat,‍ kan het voorkomen dat er storingen optreden. Dit kan verschillende oorzaken ⁣hebben, zoals:

 • Verstoppingen: Het kan voorkomen dat de ketel verstopt ⁢raakt door vuil ​of kalkaanslag. Dit kan de watercirculatie belemmeren en leiden tot een verminderde werking van ⁢de ketel.
 • Defecte onderdelen: Onderdelen van de⁢ ketel kunnen na verloop van tijd slijten of defect raken. Dit kan variëren⁤ van een ​kapotte ⁢circulatiepomp tot een defecte brander.
 • Elektronische storingen: De elektronica van de ketel kan ⁤storingen vertonen, bijvoorbeeld door een probleem met de voeding of een fout in de besturingssoftware.

Om deze storingen te verhelpen, is het belangrijk om de oorzaak te achterhalen. Vaak kan dit door middel van de storingscodes die de ketel weergeeft op⁤ het display. Deze codes geven aan welk onderdeel ⁢of welke functie een probleem heeft. Vervolgens kunnen de volgende⁣ stappen worden genomen:

 • Onderhoud en reiniging: Regelmatig onderhoud kan veel problemen voorkomen. Het reinigen van de ketel en het verwijderen van‌ eventuele verstoppingen kan de werking aanzienlijk verbeteren.
 • Reparatie of vervanging van onderdelen: Als er een defect onderdeel⁢ wordt geconstateerd,​ zal dit gerepareerd of vervangen moeten worden. Dit is vaak⁤ een klus voor een erkende monteur.
 • Resetten of updaten van ⁣software: Een elektronische storing kan ‌soms verholpen ⁣worden door de ketel te resetten of ‌de software te updaten.

Het is altijd aan te raden om bij ​storingen een erkende Remeha-monteur in te schakelen, om verdere schade te voorkomen en de ketel weer optimaal te laten⁢ functioneren.

Stappenplan ​voor het‌ oplossen van een storing

Als u te maken heeft met ⁤een ⁢storing in uw Remeha Calenta 40L⁤ CW6, dan kunt u de volgende stappen doorlopen ​om‍ het probleem op‌ te lossen. Allereerst is het belangrijk⁤ om‌ de foutcode op het display van ⁢de ketel ‍te controleren. Deze code geeft aan wat‍ er precies mis is en helpt​ u ⁢bij het​ vaststellen van de juiste oplossing. Het is raadzaam om deze code​ te noteren voordat u verder gaat ​met het oplossen van de ‌storing.

Vervolgens ‍kunt u de volgende acties ondernemen:

 • Reset de‌ ketel: Dit doet u door‌ de reset knop in te drukken.‍ Mocht de storing blijven ‌terugkeren, dan is er ⁢mogelijk een groter probleem aan de hand.
 • Controleer de waterdruk: Een te lage of hoge waterdruk kan ervoor zorgen dat de ketel in storing ⁤gaat. ⁣De juiste waterdruk ligt tussen de 1,5 en 2 bar.
 • Controleer de stroomvoorziening: Zorg ervoor dat de ketel goed ⁤is aangesloten op het stroomnetwerk en dat ⁣er⁤ geen sprake is⁢ van een stroomstoring in uw omgeving.
 • Onderhoud de ketel: Regelmatig onderhoud kan veel storingen⁤ voorkomen. Laat de ketel daarom jaarlijks controleren door een erkend installateur.

Indien bovenstaande stappen het probleem niet verhelpen, neem ⁣dan contact op met een erkend Remeha monteur. Zij kunnen de storing professioneel verhelpen en ervoor zorgen dat uw ketel weer optimaal functioneert. Vergeet niet om de foutcode die u heeft genoteerd aan de monteur door te geven, zodat deze snel ⁢het probleem kan identificeren en​ oplossen.

Wanneer ⁢een monteur inschakelen bij een storing

Wanneer u te maken krijgt met een storing aan uw‍ Remeha Calenta 40L CW6 ketel,‍ kan het soms lastig zijn om te bepalen of u zelf de ⁢storing kunt oplossen of dat het tijd is om een monteur in te schakelen. Er zijn een aantal veelvoorkomende storingen die u zelf kunt proberen op te⁤ lossen. Denk hierbij aan:

 • Foutcodes: De Remeha Calenta 40L CW6 ⁤geeft met behulp van foutcodes aan wat⁢ er mis is. De meeste foutcodes staan beschreven in⁣ de handleiding en ​bieden vaak een eenvoudige oplossing, zoals het resetten van de ketel of ⁣het bijvullen⁤ van water.
 • Geen warm water: Dit kan worden veroorzaakt door een probleem met de thermostaat of⁤ met de waterdruk. Controleer deze eerst voordat u een monteur belt.

Echter, er zijn ook storingen waarbij het inschakelen van⁣ een professionele monteur‌ de slimste keuze is. ⁣Bijvoorbeeld als:

 • De ketel lekt: Een lekkage ​kan wijzen op een ernstig probleem. Schakel in dit geval direct een monteur in om verdere schade te voorkomen.
 • De ketel maakt vreemde geluiden: Geluiden zoals kloppen, borrelen of fluiten kunnen duiden op een probleem met de watercirculatie of luchtbellen in het systeem. Ook hiervoor kunt u het beste een monteur raadplegen.

Het is belangrijk om⁤ te onthouden ⁤dat het werken aan een ⁢CV-ketel risico’s met zich mee kan brengen.‌ Als u niet zeker weet hoe u een ⁢storing moet aanpakken, is het altijd‌ beter om het ⁤zekere⁢ voor het onzekere te nemen en een ervaren​ monteur in te schakelen.

Onderhoudstips ter voorkoming van storingen

Het voorkomen van storingen in uw Remeha Calenta 40L ⁤CW6 is van groot belang voor een optimale werking van uw cv-ketel. Regelmatig onderhoud kan veel problemen voorkomen en de levensduur van uw ketel verlengen. Hieronder vindt u een ⁤aantal tips ‌om uw ketel in topconditie te houden:

 • Controleer de ⁤waterdruk: ‌Zorg ervoor dat de waterdruk in uw cv-installatie tussen de 1,5 en 2 bar blijft. Een te ‍lage of te hoge waterdruk kan leiden ⁢tot storingen.
 • Reinig de filters: Vuil en stof in de filters kunnen de werking van de ketel beïnvloeden. Maak ​de filters regelmatig ‌schoon om verstoppingen te voorkomen.
 • Laat jaarlijks onderhoud uitvoeren: Laat⁣ minstens één keer per jaar een professionele monteur uw ketel controleren en onderhouden. Zo worden eventuele‍ problemen vroegtijdig opgespoord en verholpen.

Natuurlijk kan er ondanks goed onderhoud toch een ⁤storing optreden. Enkele ‌veelvoorkomende storingen bij de Remeha Calenta 40L CW6 zijn problemen met de ontsteking, foutcodes op het display en een defecte warmtewisselaar.​ In de meeste gevallen kunt u deze​ problemen zelf​ oplossen door de instructies in de handleiding te volgen of door de‌ storingscodes te resetten. Mocht dit niet‍ lukken, schakel dan altijd een erkend monteur in om verdere schade te voorkomen.

Toekomstige ontwikkelingen⁤ van de Remeha ‌Calenta⁣ 40L CW6

De Remeha Calenta 40L CW6 is een betrouwbare en krachtige cv-ketel die de verwarming en warmwatervoorziening in uw woning verzorgt. ‍Echter, net als bij‌ alle technologische apparaten, kunnen er storingen optreden. Gelukkig zijn er ook oplossingen voor deze problemen.

Bij een storing⁣ aan uw Remeha Calenta‌ 40L CW6 kunnen ​verschillende symptomen zich voordoen, zoals:

 • Geen warm water
 • Geen verwarming
 • Foutcodes op het display

Meestal zijn deze problemen gemakkelijk ‍op te lossen door:

 • Het resetten van de ⁣ketel
 • Het controleren van de waterdruk
 • Het ontluchten van de radiatoren
 • Het reinigen van de filters

Indien het probleem hiermee niet verholpen wordt, is het raadzaam om contact op te​ nemen met een erkend installateur die gespecialiseerd‌ is ‌in Remeha ketels. Zij hebben de kennis en vaardigheden om ⁢de storing te verhelpen en uw ketel weer optimaal te laten functioneren.

Advies voor vervanging of reparatie⁣ van de Remeha Calenta 40L CW6

Als ⁤u problemen ondervindt met uw Remeha Calenta ⁢40L CW6 ketel, is het belangrijk om eerst te ⁤bepalen of het probleem kan worden opgelost met een reparatie of dat de ketel moet worden vervangen. Sommige veelvoorkomende problemen, zoals een defecte thermostaat of een verstopte brander, kunnen ⁤vaak ​worden ​verholpen met een eenvoudige reparatie. Echter, als uw ketel regelmatig storingen vertoont of als de kosten van reparatie ​de waarde van de ketel ‍overschrijden, is het wellicht verstandiger om te kiezen voor vervanging.

Reparatie van de Remeha Calenta 40L CW6:

 • Controleer of er een⁤ foutcode wordt weergegeven op het display van de ketel. Veelvoorkomende foutcodes kunnen duiden op een​ eenvoudig te verhelpen probleem.
 • Raadpleeg de​ handleiding van uw​ ketel ⁤of neem contact op ⁣met ⁣een erkende monteur om te bepalen wat de oorzaak van⁣ het probleem kan zijn.
 • Houd er rekening mee dat sommige onderdelen, zoals de warmtewisselaar, duur kunnen zijn om ‌te⁢ vervangen. ⁢Weeg⁤ de kosten van reparatie af tegen de levensduur van uw ketel.

Vervanging van de Remeha Calenta 40L CW6:

 • Als uw ketel ouder is dan 10 jaar, ‍is ⁣het wellicht tijd⁢ om na te denken over vervanging. Nieuwere ‍modellen zijn ‍vaak energiezuiniger en kunnen ‍op de lange ⁤termijn ⁤kosten besparen.
 • Overweeg de kosten van een nieuwe ketel in vergelijking met de ​kosten van‍ herhaaldelijke‌ reparaties. Soms is vervanging op de lange termijn voordeliger.
 • Kies bij vervanging voor een ketel​ met een vergelijkbare capaciteit en CW-waarde om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan ‍de warmtebehoefte ⁣van uw woning.
5/5 - (1 stemmen)

Door fast5