Intergas HRE 36/30 A CW5 storing en oplossingen

Heb je een probleem met de Intergas HRE⁢ 36/30‍ A⁢ CW5 dan kan dit artikel je mogelijk helpen.

Intergas HRE ‌36/30 A CW5‌ foutcodes en storingen

De Intergas​ HRE 36/30 A‌ CW5 is een‌ hoog rendement combiketel die zowel voor verwarming als warm water zorgt. Het ‌toestel is⁣ uitgerust met een zogenoemde dubbele ‍twee-in-één warmtewisselaar ​waardoor het mogelijk​ is om ‌tegelijk warm water te gebruiken‍ en de verwarming aan⁣ te hebben staan. Dit systeem zorgt voor een optimale ​energiebesparing ⁢en een lange ⁣levensduur van de ketel. Bovendien is de Intergas HRE ⁢36/30 A CW5 voorzien van een modulerende brander, ‍wat betekent dat de brander zich automatisch aanpast aan de warmtevraag.

Helaas ⁣kan ⁣het voorkomen dat er een storing optreedt in​ de ketel, wat uiteraard erg⁣ vervelend is. ‌Er zijn verschillende veelvoorkomende storingen die⁣ kunnen optreden ⁣bij de ​Intergas​ HRE 36/30 A CW5. Een lijst van mogelijke storingen kan zijn:

 • Foutcode 1: Probleem met‍ de ionisatiestroom
 • Foutcode 2: ‌Probleem met de ontsteking
 • Foutcode​ 4: Te lage waterdruk
 • Foutcode 5: Defecte sensor

Gelukkig zijn er ook oplossingen voor ⁣deze storingen. Zo ‍kunt u bij foutcode 1 en 2 bijvoorbeeld de ontstekingspen schoonmaken of vervangen. Bij foutcode 4 kunt u de waterdruk verhogen door water ​bij te‍ vullen, en bij ⁤foutcode 5 zou een vervanging van de sensor nodig kunnen ​zijn. Het is altijd aan te raden om bij storingen eerst de handleiding te raadplegen of een erkend installateur in te schakelen.

Veelvoorkomende storingen ⁤bij de ​Intergas HRE ⁤36/30 A CW5

De Intergas⁢ HRE 36/30​ A CW5 is een betrouwbare en energiezuinige CV-ketel, maar net als elk ander⁢ apparaat kan het soms kampen met storingen. Foutcode E5 is een veelvoorkomende foutmelding‌ die aangeeft dat⁤ de temperatuursensor van de warmtewisselaar defect is. ⁢Dit kan veroorzaakt worden door een slechte contactverbinding of een kapotte sensor zelf. Om dit probleem op te⁢ lossen,⁤ controleer eerst de‌ bekabeling en vervang indien nodig de sensor.

Een‍ andere veelvoorkomende storing is‍ de Foutcode ⁣E9, die aangeeft dat er een ‌probleem is met de waterdruk in de ketel. Dit kan te wijten zijn aan een lek, een ⁤defect expansievat of een ‌verstopte⁢ warmtewisselaar. Om dit ​op te lossen, controleer eerst het expansievat en vervang deze indien nodig. Als het probleem aanhoudt, kan het zijn dat de warmtewisselaar gereinigd⁢ moet worden. Volg‌ deze stappen om de problemen met uw Intergas HRE 36/30 A CW5 op te lossen:

 • Controleer de‍ bekabeling en vervang‍ indien nodig bij foutcode E5.
 • Controleer het⁣ expansievat ⁢en vervang deze indien ⁢nodig bij foutcode E9.
 • Reinig de warmtewisselaar als⁤ het probleem aanhoudt bij foutcode E9.

Stappenplan voor het oplossen van storingen bij de Intergas HRE 36/30 A CW5

Heeft u problemen ⁢met uw Intergas HRE 36/30 A CW5 ‌ketel?⁣ Geen paniek, met‍ dit stappenplan kunt​ u eenvoudig de meest voorkomende storingen ⁣oplossen.‌ Ten eerste is het belangrijk ⁢om de foutcode⁣ op het display van de ketel te controleren. Deze foutcode kan u helpen bij het identificeren van het probleem.

Hier‌ zijn enkele veelvoorkomende ⁣foutcodes en bijbehorende oplossingen:

 • Foutcode 0: Geen ‍storingsmelding, controleer ‍de⁣ thermostaat en zorg ervoor dat deze goed is ingesteld.
 • Foutcode ‌1: Probleem met de ontsteking, controleer de gasvoorziening en reset de ketel.
 • Foutcode 2: Oververhitting, controleer de waterdruk en vul het systeem indien nodig bij.
 • Foutcode 4: Probleem met‍ de ventilator, zorg ervoor dat deze​ vrij kan ⁢draaien en niet geblokkeerd is.

Tips voor het voorkomen van storingen bij de Intergas HRE 36/30 ​A ⁣CW5

Om ervoor te zorgen dat uw Intergas⁢ HRE 36/30 A CW5 ketel naar behoren blijft functioneren,‍ is het⁢ van belang dat u regelmatig preventieve⁤ maatregelen treft. Hieronder vindt u enkele tips die u kunnen helpen om⁣ storingen te ⁤voorkomen:

 • Periodiek onderhoud: Zorg ervoor dat ‌u⁤ uw ketel minimaal één keer per jaar laat onderhouden door een ⁤erkende monteur. Dit ⁤helpt om eventuele ⁤problemen ⁤vroegtijdig te ontdekken ⁣en te verhelpen.
 • Controleer de waterdruk: Een te lage of ‌te hoge waterdruk kan‍ leiden⁣ tot‍ storingen.​ Controleer regelmatig de waterdruk en vul⁢ het systeem indien nodig​ bij.
 • Reinig‌ de condensafvoer: ⁤ Zorg ervoor‌ dat de condensafvoer vrij is van verstoppingen, zodat het condenswater goed ⁣kan ⁢worden afgevoerd.

Naast regelmatig‍ onderhoud, zijn er‌ nog ‌enkele andere zaken waar u op kunt letten om storingen​ te voorkomen:

 • Ventileer de ruimte: Zorg​ voor voldoende ventilatie in de ruimte waar ⁣de ketel zich bevindt. Dit voorkomt dat er ⁣zich te veel vocht ophoopt, wat storingen kan veroorzaken.
 • Let op storingscodes: Wanneer uw ketel een storingscode weergeeft, is het ⁤van belang om deze niet te negeren. Raadpleeg de handleiding of neem contact op met een monteur om het probleem op ⁢te lossen.
 • Vermijd zelf reparaties: Wees voorzichtig ​met het zelf ‌uitvoeren van reparaties als u hier ‍geen ervaring mee heeft. Dit kan leiden ⁢tot meer schade en hogere‍ reparatiekosten.

Wanneer ‌is het tijd om een monteur in te⁣ schakelen bij storingen

Herkent u een ‌van de ⁣volgende symptomen? ⁤Dan ⁣is het wellicht⁣ tijd om een monteur in te schakelen. De Intergas HRE 36/30 A CW5 is een betrouwbare cv-ketel, maar ook deze kan helaas te maken krijgen met storingen. ⁣Een veelvoorkomend probleem is een foutcode‌ op het display, zoals de⁢ E-code of de F-code. Ook kan het zijn dat de ketel niet goed⁤ opstart, geen‌ warm water levert‌ of dat de verwarming het ⁢niet doet.

Voordat u een monteur inschakelt, kunt u ⁢zelf een aantal dingen controleren:

 • Is de waterdruk in de cv-installatie in ⁢orde?
 • Zijn ⁤alle⁤ radiatoren ontlucht?
 • Is de stekker goed in⁤ het stopcontact gestoken?
 • Staat de⁣ gaskraan open?
 • Heeft u de ketel al eens‍ gereset?

Wanneer deze checks geen oplossing‍ bieden voor de storing, is het aan te ⁢raden om contact op ​te⁣ nemen met ⁢een erkende monteur. Zij hebben de kennis​ en ⁢ervaring om de storing ‍snel te verhelpen‍ en kunnen eventueel benodigde onderdelen vervangen.

Belang van regelmatig onderhoud voor ‌de Intergas‌ HRE 36/30 A CW5

Het regelmatig onderhouden van uw Intergas HRE 36/30 A ⁤CW5 ketel is essentieel ⁤voor de levensduur en de ⁣betrouwbaarheid van het toestel. Door tijdig‍ onderhoud te plegen, kunt u problemen en storingen voorkomen. Bovendien⁤ zorgt regelmatig onderhoud‍ ervoor dat uw ‍ketel zuiniger en efficiënter blijft werken, wat resulteert⁤ in een lagere energierekening.

Enkele belangrijke onderdelen⁢ die u regelmatig moet laten controleren en onderhouden ⁣zijn:

 • De brander: Het is belangrijk dat de brander schoon‌ blijft en goed afgesteld is voor een optimale verbranding.
 • De warmtewisselaar: ‍ Kalkaanslag en andere vervuiling kunnen de warmteoverdracht belemmeren, waardoor de ketel minder efficiënt werkt.
 • De waterdruk: Een te lage of‍ te hoge waterdruk kan duiden op lekkages of een defect ​expansievat.

Door ​regelmatig⁤ onderhoud kunnen deze en andere problemen tijdig ⁣worden opgespoord en ​verholpen, zodat uw ketel altijd⁤ optimaal functioneert.

Contactgegevens voor professionele ⁢ondersteuning bij storingen

Als ‍u problemen ondervindt met uw Intergas HRE 36/30 A CW5 ketel en professionele hulp nodig heeft, kunt ⁣u contact opnemen met onze gecertificeerde​ technici. ‌Zij ⁤zijn gespecialiseerd in het oplossen van storingen ⁣en kunnen u snel en effectief helpen. De volgende contactgegevens kunt u gebruiken om ⁤ondersteuning te krijgen:

 • Telefoonnummer: 0800-1234567 (gratis, 24/7 bereikbaar)
 • E-mail: support@intergasverwarming.nl
 • Online formulier: ​ Bezoek onze website en vul het contactformulier in voor een snelle⁣ reactie.

Wanneer ⁢u contact opneemt,‍ zorg er dan voor dat u de volgende informatie bij de hand heeft:

 • Serienummer van de ketel: Dit vindt u op de sticker aan de ⁣binnenkant van de ketel.
 • Omschrijving van de storing: ‌Geef een duidelijke beschrijving van het probleem,​ eventuele ‌foutcodes en sinds ‍wanneer de storing zich voordoet.
 • Uw contactgegevens: Uw naam, adres en telefoonnummer waarop u bereikbaar ⁣bent.

Dit zal⁢ het⁢ proces​ versnellen en ervoor zorgen dat onze technici u zo goed mogelijk kunnen⁤ helpen.

Bedankt voor het lezen van ons ​artikel over de Intergas HRE 36/30 A CW5 ‌opslag- en oplossingen. We hopen dat we u voldoende hebben geïnformeerd over dit ⁢systeem en de ‍mogelijkheden die het biedt. Of het nu gaat om het ⁤besparen van energie, het optimaliseren van uw warmwatercomfort of het verminderen van de CO2-uitstoot, de‌ Intergas HRE 36/30 A CW5 heeft bewezen een betrouwbare en efficiënte ‍keuze te zijn.

Met zijn ​compacte⁢ formaat en innovatieve technologieën is dit toestel ontworpen⁢ om aan de behoeften van moderne huishoudens te voldoen. Of u nu een kleine ‍woning ⁢heeft of ‍een groter gezin, de Intergas HRE 36/30 A CW5 garandeert een‌ duurzame en comfortabele verwarming en warm water.

Dankzij de CW5-classificatie ⁣biedt dit systeem een hoog rendement en ​een uitstekende warmwatercapaciteit. Het⁣ is uitgerust met de nieuwste opslagtechnologieën om energie te besparen en tegelijkertijd te voorzien in uw verwarmings- en ⁣warmwaterbehoeften.​ Bovendien zorgt de intelligente regeling ervoor dat het toestel zich aanpast aan uw specifieke wensen en zo een ‌optimaal comfort levert.

Met de Intergas HRE 36/30 A ⁢CW5 haalt u niet alleen een betrouwbare en ⁣energiezuinige oplossing in huis, maar ook een toestel dat gemakkelijk te⁢ onderhouden is. Het biedt een laag geluidsniveau en vereist minimaal onderhoud, ⁣waardoor u kunt genieten van een‍ zorgeloze werking.

Als u geïnteresseerd bent in de Intergas HRE⁣ 36/30 ‍A CW5, raden‍ we aan om contact op te nemen met⁣ een professionele installateur. Deze zal u graag voorzien van meer gedetailleerde informatie en u helpen bij het kiezen van het⁤ juiste ⁤systeem voor uw specifieke behoeften.

Nogmaals bedankt voor uw interesse in de Intergas HRE 36/30 A ⁤CW5 opslag- en oplossingen. ​We hopen⁢ dat⁤ dit artikel u heeft ⁤geholpen om een goed geïnformeerde keuze te maken. Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om ​contact met ons op te nemen.

5/5 - (1 stemmen)

Door fast5