Remeha Tzerra Ace 39c CW5 storing en oplossingen

Remeha Tzerra⁢ Ace 39c‌ CW5: De storings- en oplossingsmogelijkheden ‍uitgelicht

1. Wat is de Remeha Tzerra Ace 39c CW5?

De ⁤Remeha⁢ Tzerra Ace‍ 39c CW5⁢ is een populaire,⁣ hoogwaardige CV-ketel⁤ die bekend staat‍ om ​zijn compacte formaat en energiezuinige⁤ prestaties. Dit model is⁢ ontworpen om ​gebruikers te‍ voorzien van warm water en⁢ centrale verwarming​ op een efficiënte en betrouwbare manier. Dankzij ‌de​ geavanceerde technologieën‌ en het ⁣slimme ontwerp, is ⁣deze ketel een ideale oplossing voor​ zowel​ kleine als middelgrote huishoudens.

Enkele belangrijke kenmerken ⁤van de​ Tzerra Ace 39c CW5 zijn:

 • Energiezuinig: Deze CV-ketel‌ is ⁢uitgerust⁤ met een hoog rendement pomp, wat resulteert in een lagere energierekening​ en⁢ een verminderde CO2-uitstoot.
 • Compact‌ formaat: De ketel is klein en licht, wat installatie en‍ onderhoud gemakkelijker​ maakt ⁢en ruimte bespaart in uw⁢ woning.
 • Gebruiksvriendelijk: Met een eenvoudige bediening en een​ duidelijk‍ display, is de ⁣Tzerra‌ Ace 39c ‌CW5 makkelijk te ⁣gebruiken‌ voor iedereen.

Deze functies zorgen voor een comfortabele en probleemloze verwarmingservaring voor de gebruikers.

2. Veelvoorkomende problemen bij ⁤de Remeha Tzerra ⁣Ace 39c CW5

De ‍Remeha Tzerra Ace 39c ‌CW5⁢ is een populaire cv-ketel,⁤ maar ‍zoals elk apparaat kan​ het⁣ zijn dat u soms te ‍maken ‍krijgt met storingen of‌ problemen. Een ⁣van‌ de veelvoorkomende problemen is bijvoorbeeld ​een foutcode die⁣ op het display verschijnt.‌ Foutcode E5 ⁢ bijvoorbeeld,‍ duidt op een probleem met⁤ de ionisatiestroom,⁤ terwijl Foutcode E6 ⁢wijst op een probleem ‌met⁢ de ventilator. Het is⁢ belangrijk om ‍de handleiding te⁢ raadplegen⁣ en de aanbevolen stappen ‍te⁣ volgen‍ om het probleem​ op​ te lossen.

Naast foutcodes kunnen er ook andere problemen optreden, zoals een storing in de ontsteking of een ⁢defecte warmtewisselaar. Hieronder vindt ⁢u een lijst met enkele veelvoorkomende‍ problemen‍ en de mogelijke oplossingen:

 • Probleem met de waterdruk: controleer of de waterdruk‌ tussen 1,5 en 2 ‍bar ‍ligt. ‍Zo niet, vul ‍het ⁢systeem bij.
 • Probleem met de thermostaat: ⁤controleer of de thermostaat goed‍ is ​ingesteld en of ‍de batterijen niet leeg zijn.
 • Verstopte condensafvoer: maak⁣ de ⁣condensafvoer schoon om⁣ ervoor te ⁤zorgen dat‍ het condenswater goed kan wegstromen.

Het is ook ​aan te raden om regelmatig ⁢onderhoud te laten ⁢uitvoeren door een ‍erkende installateur om problemen te voorkomen.

3. Hoe​ kun je storingen bij de⁣ Remeha‍ Tzerra Ace ⁤39c ⁤CW5 ‌voorkomen?

Om storingen ‍bij⁣ de Remeha Tzerra Ace 39c CW5 te⁣ voorkomen, is het ​belangrijk om regelmatig⁤ onderhoud uit te voeren. Hier‍ zijn ‍enkele tips om de kans ⁣op storingen ​te ​verminderen:

 • Zorg‌ ervoor‌ dat de ketel regelmatig wordt schoongemaakt door een erkende installateur. ​Dit omvat ⁢het⁤ verwijderen van eventuele opgebouwde kalk of ‌vuil.
 • Controleer de waterdruk regelmatig en⁤ vul indien nodig‌ bij. ⁤Een ‍te​ lage waterdruk‌ kan leiden tot storingen.
 • Houd de ruimte ⁢waar‍ de ketel is⁤ geïnstalleerd goed geventileerd en vrij​ van stof ‍en⁢ andere deeltjes die de ‍werking van de ketel kunnen belemmeren.

Daarnaast ‌is​ het verstandig‍ om op te letten voor⁤ de volgende signalen die kunnen wijzen op een ‌aanstaande storing:

 • Een ‌ongewoon geluid zoals ‌sissen ⁣of tikken dat afkomstig is van de ​ketel.
 • Een⁢ ongebruikelijke geur rondom de ketel, die ‍kan duiden op⁤ een gaslek.
 • Een ​verandering in de kleur van ​de vlam,⁣ van blauw naar​ geel, kan een⁢ teken zijn ‍van⁣ een onvolledige​ verbranding.

Door‍ deze richtlijnen te volgen en snel​ te⁤ reageren op mogelijke waarschuwingssignalen, kunnen ⁣veel voorkomende storingen voorkomen worden en blijft de Remeha Tzerra Ace 39c ⁢CW5 in optimale conditie.

4.​ Stappenplan⁤ voor⁤ het oplossen van⁢ storingen⁢ bij de Remeha Tzerra Ace ⁤39c CW5

Wanneer u⁤ een storing heeft‌ met‍ uw Remeha Tzerra Ace 39c ⁢CW5,‌ is⁤ het belangrijk om stap voor stap te‌ werk te gaan bij het oplossen hiervan.‌ Dit ‌stappenplan helpt⁢ u om​ snel en ​efficiënt het probleem‌ te verhelpen.‌

Begin met‍ het controleren van de basisinstellingen van de ketel. Kijk of de waterdruk voldoende is, deze dient ​tussen de⁢ 1,5 ​en 2⁢ bar te zijn. Controleer ook of de gaskraan volledig ‌open staat en of de stekker goed in het stopcontact zit. Is dit allemaal in ‍orde, volg ‌dan de volgende⁣ stappen:

 • Onderzoek de foutcode: Op het‍ display van de ketel verschijnt een foutcode. Zoek deze op in de handleiding ‌om de betekenis ervan te ⁣achterhalen.
 • Reset de ketel: Soms ⁢kan een simpele reset het probleem al verhelpen. ‍Dit doet u door de resetknop enkele seconden in te drukken.
 • Controleer de ​zekeringen: Mogelijk⁢ is ⁤er‍ een zekering gesprongen. Controleer dit​ in‌ de meterkast en ⁣vervang ⁣indien​ nodig.
 • Schakel ⁤een professional⁤ in: Blijft de storing aanhouden, dan is het​ verstandig om een erkende monteur in te ⁤schakelen. Zij⁤ hebben de ⁣kennis en ​expertise om het probleem vakkundig ‍op ⁤te lossen.

Door‍ deze stappen te volgen, ‌kunt u de storing bij⁤ uw Remeha Tzerra ‍Ace⁤ 39c CW5 snel en effectief oplossen. ⁣Mocht u er niet uitkomen,‌ aarzel dan niet om professionele hulp in te ‍schakelen.

5. Wanneer is het tijd⁤ om een professional in te schakelen?

Soms lukt het niet ‍om zelf een storing aan uw ⁢Remeha Tzerra Ace⁢ 39c CW5​ ketel te verhelpen. In dat geval is ⁤het verstandig om een⁣ professionele monteur⁢ in te schakelen. Maar hoe weet‌ u wanneer⁣ het zover⁤ is? ​Hier zijn enkele signalen​ die erop kunnen wijzen⁤ dat professionele hulp nodig is:

 • Persistent foutcodes: ‌Als‍ uw ketel ‍steeds ⁢dezelfde foutcodes blijft‍ weergeven, ook⁤ na het resetten of ‌het uitvoeren van⁢ de aanbevolen ‌oplossingen, ⁤kan dit duiden op⁤ een ernstiger ‍probleem dat⁢ professionele aandacht⁤ vereist.
 • Geen warm water ⁤of verwarming: ​ Als ​uw ketel helemaal​ geen warm water of verwarming meer ‍levert, is dit ‌een duidelijk teken dat er iets⁢ mis is met⁣ uw ketel. Een⁤ professionele ⁣monteur kan⁢ het probleem diagnosticeren en oplossen.

Daarnaast ⁣kan ⁣het verstandig zijn om een professional in te schakelen als u twijfelt over ⁤uw eigen vaardigheden om⁣ de⁢ ketel te ⁤repareren, of als u niet‍ over ⁣de juiste gereedschappen beschikt. Het inschakelen van‌ een professional kan ​u op de lange termijn tijd, geld⁤ en hoofdpijn besparen.⁣ Vergeet niet dat het regelmatig laten onderhouden van uw⁢ ketel ‌door een professional ook kan helpen om storingen te voorkomen en de ‍levensduur van⁤ uw ketel te verlengen.

6. Tips⁤ voor het onderhoud​ van de Remeha Tzerra Ace ‍39c CW5

Om ervoor te zorgen dat de Remeha ​Tzerra⁤ Ace 39c‌ CW5 ketel optimaal blijft presteren, is​ regelmatig onderhoud essentieel. Hier zijn enkele tips⁣ om ⁢uw ketel ⁣in⁣ topconditie te ⁢houden:

 • Jaarlijkse controle: Laat uw ⁣ketel elk jaar‍ controleren ‍door⁢ een erkende ⁣monteur.⁣ Zij kunnen eventuele problemen vroegtijdig​ opsporen en verhelpen.
 • Waterdruk: ‌Controleer regelmatig de waterdruk ​en vul het⁣ systeem bij als ‍de druk te laag⁣ is. Dit⁤ voorkomt schade aan de ketel en zorgt voor een efficiënte ​werking.
 • Luchtfilter: ⁤Het is belangrijk ⁤om het ​luchtfilter‌ regelmatig⁣ te controleren en⁢ indien nodig te vervangen, om​ te zorgen voor een goede luchtcirculatie.

Naast het reguliere onderhoud⁢ zijn er ook enkele ‍dingen ‌die u zelf kunt‌ doen om uw‍ ketel in goede staat te houden:

 • Thermostaat: Stel de thermostaat niet te hoog in,⁣ om de ketel‌ niet onnodig​ te belasten.
 • Ontluchten: Ontlucht de radiatoren minstens eenmaal per jaar om luchtophoping in​ het systeem te ⁤voorkomen.
 • Schoonmaken: Houd de‍ omgeving rondom de ketel‍ vrij van stof en rommel, dit ‍kan de prestaties ‍van‌ de ketel beïnvloeden.

7. Toekomstige ⁢updates ‍en verbeteringen voor de Remeha Tzerra Ace ⁤39c​ CW5

Remeha‍ werkt ‌voortdurend aan het verbeteren​ van hun producten⁢ en​ de Tzerra Ace 39c CW5 is ‍geen uitzondering. In de toekomst kunnen eigenaars van deze ketel updates verwachten ‌die ⁢de efficiëntie en ​gebruiksvriendelijkheid nog verder zullen⁣ verbeteren. Dit⁤ kunnen software-updates zijn die de prestaties⁤ optimaliseren of‌ hardware-updates die de duurzaamheid van​ de‌ ketel verhogen.

Mogelijke‍ toekomstige verbeteringen:

 • Verbeterde zelfdiagnose mogelijkheden, waardoor storingen sneller gedetecteerd en opgelost ‍kunnen worden.
 • Geavanceerde thermostaatintegratie voor een nog⁤ betere temperatuurcontrole ‍en‍ energiebesparing.
 • Ontwikkeling​ van⁤ een app‌ waarmee ​gebruikers‍ hun⁣ verwarmingssysteem op afstand kunnen beheren ⁢en aanpassen.
 • Updates ⁤om ⁣de ‍compatibiliteit ⁤met duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen te vergroten.

Deze updates zullen ervoor​ zorgen dat de Tzerra Ace 39c​ CW5 aan ⁣de top blijft als het gaat​ om moderne‌ en ⁤efficiënte verwarmingssystemen.

We hopen dat dit ⁤artikel u heeft geholpen ⁢om inzicht ⁢te krijgen in de mogelijke storingen en oplossingen van de Remeha Tzerra Ace​ 39c ⁤CW5.

5/5 - (1 stemmen)

Door fast5