Hoe gaat een verzuimgesprek in zijn werk?

Verzuim op de werkvloer is een alledaags fenomeen dat werkgevers, werknemers en HR-professionals kunnen tegenkomen. Het voeren van een verzuimgesprek is een belangrijk onderdeel van het verzuimbeleid binnen een organisatie. Maar hoe gaat zo’n verzuimgesprek eigenlijk precies in zijn werk? In dit artikel zullen we de verschillende stappen en factoren die bij een verzuimgesprek komen kijken, grondig onderzoeken. Van het voorbereiden en afstemmen van het gesprek tot het vastleggen van de gemaakte afspraken, we zullen alle essentiële details bespreken om u een duidelijk beeld te geven van wat u kunt verwachten tijdens een verzuimgesprek.

1. Wat is een verzuimgesprek en waarom is het belangrijk?

Een verzuimgesprek is een gesprek tussen een werkgever en een werknemer over het verzuim van de werknemer. Tijdens zo’n gesprek wordt er besproken waarom de werknemer afwezig is geweest, hoe lang het verzuim heeft geduurd en wat de verwachtingen zijn voor de toekomst. Het doel van een verzuimgesprek is om inzicht te krijgen in de reden van het verzuim en om eventuele vervolgstappen te bespreken.

Verzuimgesprekken zijn belangrijk omdat ze bijdragen aan het verminderen van ziekteverzuim binnen een organisatie. Door regelmatig met de werknemer in gesprek te gaan, kan de werkgever achterhalen wat de oorzaken zijn van het verzuim en of er eventuele oplossingen mogelijk zijn. Daarnaast biedt een verzuimgesprek de gelegenheid om afspraken te maken over de re-integratie van de werknemer en om eventuele eventuele belemmeringen of knelpunten aan te pakken.

Tijdens een verzuimgesprek is het belangrijk om respectvol met elkaar om te gaan en open te communiceren. Het is essentieel dat zowel de werkgever als de werknemer de ruimte hebben om hun kant van het verhaal te vertellen. Daarnaast kan het handig zijn om een verslag te maken van het gesprek, zodat beide partijen altijd kunnen terugvallen op de gemaakte afspraken en hetgeen besproken is. Het voeren van een verzuimgesprek kan daarmee bijdragen aan een duurzame werkrelatie tussen werkgever en werknemer.

2. Voorbereiding: het opzetten van een verzuimgesprek

Bij het opzetten van een verzuimgesprek is het belangrijk om een aantal voorbereidingen te treffen. Dit zorgt ervoor dat het gesprek soepel verloopt en alle relevante informatie wordt besproken. Hieronder volgen een aantal stappen die je kunt volgen bij het voorbereiden van een verzuimgesprek:

1. Verzamel alle benodigde informatie:

 • Noteer de datum en tijd van het gesprek.
 • Verzamel de benodigde documenten, zoals eerdere verzuimregistraties, medische informatie of eventuele afspraken die al zijn gemaakt.
 • Maak aantekeningen van belangrijke zaken die je wilt bespreken tijdens het gesprek.

2. Creëer een rustige en vertrouwelijke omgeving:

 • Zorg voor een geschikte ruimte waarin het gesprek kan plaatsvinden, bij voorkeur met voldoende privacy.
 • Zorg ervoor dat de werknemer zich op zijn gemak voelt tijdens het gesprek. Dit kan bijvoorbeeld door het bieden van een kopje koffie of thee.
 • Stel de werknemer gerust en leg uit dat het gesprek vertrouwelijk is.

3. Plan voldoende tijd in:

 • Zorg ervoor dat er voldoende tijd is ingepland voor het gesprek, zodat alle punten grondig kunnen worden besproken.
 • Houd rekening met eventuele emoties en zorg ervoor dat er ruimte is voor de werknemer om zijn verhaal te doen.
 • Geef de werknemer de gelegenheid om vragen te stellen en eventuele zorgen te uiten.

2. Voorbereiding: het opzetten van een verzuimgesprek

3. Het verzuimgesprek: stap voor stap

Wanneer een werknemer regelmatig ziek is, is het belangrijk om een verzuimgesprek te voeren om de redenen voor het verzuim te achterhalen en mogelijke oplossingen te bespreken. In dit artikel geven we een stapsgewijze uitleg van het verzuimgesprek, zodat je goed voorbereid bent wanneer je een dergelijk gesprek moet voeren.

Voorbereiding:

 • Verzamel informatie over het ziekteverzuim van de werknemer, zoals het aantal ziektedagen en de redenen voor het verzuim.
 • Bekijk het verzuimreglement en de geldende cao om te weten welke regels en procedures gelden voor het voeren van een verzuimgesprek.
 • Plan het gesprek op een geschikt moment en kies een rustige en vertrouwelijke locatie waarin privacy gewaarborgd is.
 • Zorg ervoor dat je eventuele documenten, zoals de verzuimregistratie en het verzuimprotocol, bij de hand hebt.

Het verzuimgesprek:

 • Start het gesprek met een vriendelijke en ondersteunende benadering. Toon begrip voor de situatie van de werknemer.
 • Vraag naar de redenen voor het verzuim en luister actief naar het verhaal van de werknemer. Stel open vragen om meer informatie te verkrijgen.
 • Maak duidelijke afspraken over de te nemen stappen, eventuele vervolggesprekken en mogelijke oplossingen. Zorg ervoor dat deze afspraken schriftelijk worden vastgelegd.

Opvolging:

 • Volg de gemaakte afspraken op en hou het verzuim van de werknemer goed in de gaten.
 • Plan indien nodig vervolggesprekken in om de voortgang te bespreken en eventuele aanpassingen te maken in het re-integratietraject.
 • Bied waar mogelijk ondersteuning aan de werknemer, bijvoorbeeld door aanpassingen te maken op de werkplek of door het inschakelen van een bedrijfsarts.

4. Het belang van een open en respectvolle communicatie tijdens het gesprek

Een open en respectvolle communicatie speelt een essentiële rol tijdens een gesprek. Het is belangrijk dat beide partijen zich gehoord en begrepen voelen, en dat er ruimte is voor het delen van gedachten en gevoelens. Door een open houding aan te nemen en respectvol te communiceren, kunnen misverstanden worden voorkomen en kan er een constructieve dialoog ontstaan.

Een open communicatie houdt in dat beide partijen hun gedachten en gevoelens kunnen uiten zonder angst voor veroordeling. Dit betekent dat luisteren zonder oordeel en het accepteren van verschillende meningen van cruciaal belang zijn. Door open te staan voor elkaars perspectieven, kunnen nieuwe inzichten ontstaan en kan er samen naar oplossingen worden gezocht.

Daarnaast is respectvolle communicatie van groot belang. Dit betekent dat je de ander met respect behandelt, ongeacht de verschillende standpunten. Door respect te tonen voor elkaars mening en gevoelens creëer je een veilige omgeving waarin beide partijen vrijelijk kunnen spreken. Het vermijden van persoonlijke aanvallen en het focussen op de kwestie zelf zorgt ervoor dat het gesprek productief blijft en er wederzijds begrip kan ontstaan.

5. Praktische tips voor een effectief verzuimgesprek

Een effectief verzuimgesprek voeren is essentieel voor het terugdringen van ziekteverzuim binnen uw organisatie. Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn en de juiste aanpak te hanteren. Hieronder volgen enkele praktische tips die u kunnen helpen bij het voeren van een effectief verzuimgesprek:

Luister actief: Tijdens het verzuimgesprek is het belangrijk om actief te luisteren naar de medewerker. Geef hem of haar de ruimte om zijn of haar verhaal te vertellen en stel open vragen om de situatie goed te begrijpen. Luister met aandacht naar de antwoorden en probeer tussen de regels door te lezen om eventuele onderliggende oorzaken te achterhalen.

Wees empathisch: Toon begrip en medeleven voor de situatie van de medewerker. Laat merken dat u zijn of haar situatie serieus neemt en dat u bereid bent om te helpen. Toon begrip voor eventuele frustraties of zorgen en probeer samen naar oplossingen te zoeken. Een empathische benadering kan het vertrouwen versterken en een positieve sfeer creëren tijdens het gesprek.

Stel duidelijke verwachtingen: Maak tijdens het verzuimgesprek duidelijke afspraken met de medewerker over zijn of haar terugkeer naar het werk. Bespreek de verwachte duur van het verzuim en de mogelijke gevolgen voor het werk. Leg ook de verantwoordelijkheden van zowel de medewerker als de werkgever vast. Door duidelijke verwachtingen te stellen, kan miscommunicatie en onzekerheid worden voorkomen.

6. Het vervolg na het verzuimgesprek: opvolging en eventuele vervolgstappen

Het verzuimgesprek is een belangrijk moment waarop de werkgever en werknemer de mogelijkheid hebben om de redenen voor het verzuim te bespreken en mogelijke oplossingen te vinden. Na het verzuimgesprek is het essentieel om de opvolging en eventuele vervolgstappen te bepalen. Hieronder volgen enkele belangrijke punten om te overwegen:

1. Opvolging van het verzuim

 • Maak afspraken over het opvolgen van het verzuim, inclusief het indienen van ziektemeldingen en het doorgeven van updates.
 • Stel een duidelijk communicatieplan op om regelmatig contact te houden met de zieke werknemer en om eventuele veranderingen in de situatie te bespreken.
 • Bespreek met de werknemer hoe hij/zij graag op de hoogte gehouden wil worden en welke communicatiemiddelen het prettigst zijn.

2. Afspraken over re-integratie

 • Overleg met de werknemer over mogelijke re-integratiemogelijkheden, zoals aangepast werk, arbeidstherapie of een geleidelijke terugkeer naar werk.
 • Zorg voor een duidelijk plan van aanpak, waarin de stappen en doelen voor de re-integratie worden beschreven.
 • Stem af welke ondersteuning en begeleiding de werknemer nodig heeft en wie hier verantwoordelijk voor is, bijvoorbeeld de bedrijfsarts, een reintegratiecoach of HR.

3. Eventuele vervolgstappen

 • Indien het verzuim langdurig is en er geen verbetering optreedt, kunnen er verdere stappen worden overwogen, zoals een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.
 • Beslis samen met de werknemer over eventuele aanpassingen of interventies die kunnen bijdragen aan een succesvolle re-integratie.
 • Zorg dat alle gemaakte afspraken schriftelijk worden vastgelegd en dat beide partijen akkoord gaan met de vervolgstappen.

Q&A

Q: Wat is een verzuimgesprek?
A: Een verzuimgesprek is een gesprek tussen een werkgever en een werknemer wanneer laatstgenoemde zich ziek meldt. Het doel van dit gesprek is om de reden van de afwezigheid te achterhalen, de duur van het verzuim te bespreken en indien nodig passende acties te ondernemen.

Q: Waarom zijn verzuimgesprekken nodig?
A: Verzuimgesprekken zijn nodig om een duidelijk beeld te krijgen van de situatie rondom het verzuim van een werknemer. Het stelt de werkgever in staat om de werknemer de benodigde ondersteuning te bieden en om eventuele problemen op de werkvloer aan te pakken. Bovendien kan het helpen bij het voorkomen van langdurig verzuim en het bevorderen van het herstel.

Q: Wie neemt deel aan een verzuimgesprek?
A: Een verzuimgesprek wordt meestal gevoerd tussen de zieke werknemer en een vertegenwoordiger van de werkgever, zoals een leidinggevende, HR-medewerker of bedrijfsarts. In sommige gevallen kan er ook een vertrouwenspersoon of een arbeidsdeskundige bij het gesprek aanwezig zijn, afhankelijk van de specifieke situatie.

Q: Hoe wordt een verzuimgesprek ingeleid?
A: Het begint meestal met een uitnodiging voor het gesprek, waarin aangegeven wordt waarover het gesprek zal gaan en wie erbij aanwezig zullen zijn. Tijdens de inleiding van het gesprek wordt over het algemeen de nadruk gelegd op het creëren van een veilige en vertrouwelijke sfeer, waarin de werknemer vrijuit kan spreken over zijn of haar gezondheidssituatie.

Q: Wat komt er tijdens een verzuimgesprek aan bod?
A: Tijdens een verzuimgesprek worden verschillende onderwerpen besproken, zoals de reden van het verzuim, de verwachte duur van het verzuim, de belemmeringen die ervaren worden en eventuele behandelplannen. Ook kan de werkgever vragen stellen over het arbeidsvermogen en de mogelijkheden voor re-integratie.

Q: Zijn er bepaalde regels of richtlijnen voor verzuimgesprekken?
A: Ja, er zijn in Nederland wettelijke regels en richtlijnen die bepalen hoe verzuimgesprekken dienen te worden gevoerd. Deze regels zijn vastgelegd in onder andere de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet verbetering poortwachter. Het is belangrijk om deze regels te volgen om de privacy en belangen van de werknemer te waarborgen.

Q: Wat gebeurt er na een verzuimgesprek?
A: Na het verzuimgesprek worden de verkregen informatie en gemaakte afspraken zorgvuldig vastgelegd in een verslag. Dit verslag wordt aan de werknemer verstrekt en kan worden gebruikt om verdere stappen te ondernemen, zoals het opstellen van een re-integratieplan of het inschakelen van een bedrijfsarts. De opvolging van het verzuimgesprek is essentieel om het herstel en de re-integratie van de werknemer te bevorderen.

In dit artikel hebben we uitgebreid besproken hoe een verzuimgesprek in zijn werk gaat. Verzuimgesprekken zijn van cruciaal belang in het terugdringen van ziekteverzuim binnen organisaties en het bevorderen van een gezonde werkomgeving. Tijdens zo’n gesprek komt een leidinggevende in contact met een medewerker die zich ziek heeft gemeld, om de situatie te onderzoeken en waar mogelijk ondersteuning te bieden.

De eerste stap in een verzuimgesprek is het verzamelen van relevante informatie over de ziekmelding, zoals de duur en aard van de ziekte. Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt voor het gesprek, waarbij beide partijen zich kunnen voorbereiden. Tijdens het gesprek toont de leidinggevende begrip voor de situatie van de medewerker en probeert hij of zij de oorzaak van het verzuim en eventuele belemmeringen te achterhalen.

Het is belangrijk dat er aandachtig naar de medewerker wordt geluisterd en dat er ruimte wordt geboden voor open communicatie. Door het stellen van gerichte vragen kan de leidinggevende meer inzicht krijgen in de situatie van de medewerker en mogelijke oplossingen voorstellen.

Na het gesprek is het van belang om de gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om richtlijnen voor het herstelproces, mogelijke aanpassingen op de werkplek of eventuele vervolggesprekken. Het is tevens raadzaam om periodiek contact te houden met de medewerker om te zien hoe het herstel verloopt en waar nodig verdere ondersteuning te bieden.

Het voeren van verzuimgesprekken vereist tact, inlevingsvermogen en de nodige professionele vaardigheden. Een goed uitgevoerd verzuimgesprek kan de betrokkenheid van de medewerker vergroten en het verzuim terugdringen.

Kortom, het voeren van een verzuimgesprek is een belangrijk onderdeel in het verzuimbeleid van een organisatie. Door op een respectvolle en constructieve manier in gesprek te gaan met zieke medewerkers, kan er effectieve ondersteuning worden geboden en kan de weg naar herstel worden bevorderd.

Rate this post

Door admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *